תמונה -נושאי מחקר לדוגמא

נושאי מחקר לדוגמא

  • דרוג איכות הממשל התאגידי של חברות ישראליות. כיצד בונים מדד לאיכות הממשל התאגידי, ואלו חברות עסקיות ציבוריות מתנהגות בהגינות עם המשקיע הקטן מן הציבור?

  • שכר מנהלים בכירים בישראל - האם הוא מוגזם? האם הוא קשור לביצועי החברות? ממה הוא מושפע?

  • ארגון השליטה בחברה. האם יש הבדלים בין חברות שהשליטה בהן מבוזרת (כלומר אין בעל שליטה) לעומת חברות שבשליטת משפחה ו/או חברות שבשליטת מספר מצומצם (2-3) שותפים עסקיים? האם וכיצד בעלי השליטה בחברה מנצלים אותה? מה ערך השליטה בחברה?

  • מבנה הניהול הבכיר בחברה ותהליכי מינוי מנהלים בכירים בישראל.

  • אחריות חברתית של תאגידים - כיצד ניתן לעודד את החברה לחשוב על טובת הכלל, והאם ניתן להראות שהתנהגות אזרחית נאותה של החברה העסקית משתלמת, כלומר מוסיפה ערך לחברה?

  • השפעת החקיקה ותקנות רגולטוריות על איכות הממשל התאגידי.

  • צוותי הנהלה בכירים (top management teams) והשפעתם על ביצועי הפירמה.