logo

עבריתEnglish | צור קשר    contactus

header pic

מענקי מחקר

 

 

קול קורא להצעות מחקר בתחום ממשל תאגידי -2017


הקתדרה לממשל תאגידי בישראל ע"ש משפחת אקרמן מעוניינת לקבל הצעות מחקר לשנת 2017 בתחום של ממשל תאגידי בישראל:

  • הצעה תוגש על ידי חוקר אחד או מספר חוקרים, חברי סגל במוסד אקדמי מוכר.
  • מסגרת הזמן להשלמת המחקר היא שנה (עד סוף אפריל 2018).
  • הועדה המדעית של הקתדרה תבחר שלוש הצעות לפחות, ותממן אותן בהיקף של עד 20,000 ש"ח לכל הצעה.
  • העבודות תוצגנה בסדנת עבודה או בפורום של הקתדרה שיערכו עד יוני 2018.
  • על המחקר להיות רלוונטי לשאלות הנוגעות לממשל תאגידי (Corporate Governanve) אך הצעות בתחום האחריות החברתית של הפירמה  (Corporate Social Responsibility) תתקבלנה אף הן בברכה.

 למסמך המלא>> 
 

 

bar ilan
simply-smart.com