תמונה -אמידת ערך השליטה

אמידת ערך השליטה

 

אמידת ערך השליטה  2011 International Journal of Corporate Finance Estimating the Private Benefits of Control from Partial Control Transfers: Methodology and Evidence R. Barak and
B. Lauterbach

אמידת ערך השליטה 2004 Review of Financial Studies The Value of Voting Rights to   Majority Shareholders: Evidence from Dual Class Stock Unifications S. Hauser and
B. Lauterbach